Info Financiën

Hulp bij belastingaangifte

Heeft u hulp nodig bij uw belastingaangifte? Dan kunt u gebruik maken van een van de onderstaande mogelijkheden.

Belastingdienst  

telefoon 0800-0543
http://www.belastingdienst.nl 

Ouderenbonden - ANBO, PCOB en Unie KBO 

U moet lid zijn (of worden) van een van de ouderenbonden om gebruik te kunnen maken van de belastingservice. De belastingservice houdt in dat een vrijwilliger u helpt bij het invullen van de belastingaangifte. Verschillende afdelingen van de seniorenorganisaties ANBO, de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) en Unie KBO helpen hun leden bij belastingzaken.

Telefoon ANBO: 0348-466666
Telefoon PCOB: 038-4225588
Telefoon Unie KBO: 073-6123475
Internet: www.anbo.nlwww.pcob.nlwww.uniekbo.nl
E-mail: info@anbo.nlinfo@pcob.nluniekbo@uniekbo.nl 

Vakbonden

Vakbonden helpen hun leden bij belastingzaken. Bent u lid van een vakbond dan kunt u contact opnemen voor hulp bij het invullen van de belastingaangifte.

CNV

Het CNV heeft een aantal regionale steunpunten geopend waar u terecht kunt met vragen over uw belastingzaken. Hier kunt u alleen terecht op afspraak.
Telefoon: 030-7511001
Internet: www.cnv.nl
E-mail: cnvinfo@cnv.nl

De Unie

De vakbond De Unie helpt zijn leden bij het invullen van aangiften. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken. Daarnaast biedt De Unie zijn leden toegang tot een fiscale vraagbaak.
Telefoon: 0345-851255 (maandag t/m donderdag: 9.00 – 12.30 uur)
Internet: www.unie.nl

FNV

Bent u lid van de vakbond FNV? Dan kunt u terecht bij 1 van de 600 service- en nazorgpunten in Nederland voor uw belastingaangifte, voorlopige teruggave en zorgkosten. Op de internetsite van de FNV vindt u alle (600) service- en nazorgpunten waar invulhulp wordt geboden.
Telefoon: 088-3680368
Internet: www.fnv.nl

Gemeentelijke regelingen voor inwoners van Stichtse Vecht met een laag inkomen 

Voor wie is deze informatie bedoeld?

Voor mensen met een minimum inkomen. Deze folder maakt u attent op mogelijkheden om bepaalde zaken geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen. De tekst is beknopt gehouden. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Individuele inkomstentoeslag

bestemd voor inwoners vanaf 21 jaar tot en met pensioengerechtigde leeftijd

Bijzondere bijstand

 • 2 manieren aanvragen: formulier invullen of afspraak maken
 • voorwaarden: minimuminkomen en noodzakelijke kosten die voortkomen uit individuele bijzondere omstandigheden

Bij medische kosten houdt gemeente rekening met de vergoeding vanuit het gemiddelde aanvullende zorgverzekeringspakket van Menzis.

Gang van zaken

Bijzondere bijstand voor medische kosten. 
De gemeente houdt bij het vergoeden van medische kosten rekening met de vergoeding vanuit het gemiddelde aanvullende zorgverzekeringspakket, de collectieve ziektekostenverzekeraar van gemeente Stichtse Vecht. Dit is:

 • het GarantVerzorg2 (van Menzis)
 • het TandVerzorgd 2 pakket (van Menzis)

Als u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent en u krijgt een lagere vergoeding, dan wordt bij de berekening van de hoogte van de bijzondere bijstand rekening gehouden met de vergoeding die u via de collectieve verzekering zou hebben gekregen. 

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor bijzondere bijstand als:

 • uw kosten individueel, bijzonder en noodzakelijk zijn
 • uw kosten niet door een andere instantie worden vergoed
 • uw netto-inkomen niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm die van toepassing is
 • uw vermogen niet hoger is dan de vermogensvrijlating 

Inkomen

Uw inkomen is hoger dan 110% van de bijstandsnorm? Dan moet u (een deel van) de kosten zelf betalen. Bij algemene noodzakelijke kosten van bestaan (bijvoorbeeld: woonkosten, inrichtingskosten, uitvaartkosten en verhuiskosten) wordt een maximum van 100% van de bijstandsnorm aangehouden. 

Vermogen

Uw vermogen bestaat uit saldi van alle bank- en/of spaarrekeningen (ook die van uw partner en minderjarige kinderen) en bezittingen (zoals een auto, aandelen of levensverzekering) minus uw (aantoonbare) schulden.

Uw vermogen mag niet meer zijn dan:

 • voor een alleenstaande € 5.895,-
 • voor een alleenstaande ouder of een echtpaar € 11.790,-
 • vermogensvrijlating gebonden in woning: € 49.700,-

Termijn van aanvraag bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand moet u aanvragen voordat u deze kosten maakt. Lukt dat niet, dan mag u tot 3 maanden nadat de kosten zijn gemaakt, hiervoor nog een aanvraag indienen. Heeft u een aantal kleinere kosten gemaakt, gebruik hiervoor één aanvraagformulier.

Wat u moet weten:

 • dat bij de beoordeling van de hoogte van de vergoeding voor medische kosten rekening wordt gehouden met de vergoeding die Menzis biedt vanuit het gemiddelde aanvullende collectieve zorgverzekeringspakket
 • dat u voor tandartskosten, op voorwaarde dat u aanvullend verzekerd bent en jaarlijks maximaal € 250,- aan bijzondere bijstand kunt krijgen. Cosmetische behandelingen en orthodontie vallen hier niet onder
 • dat de eigen bijdrage in de kosten van de peuterspeelzaal wordt vergoed op voorwaarde dat uw kind een Doelgroepkind is. Het consultatiebureau stelt vast of uw kind een Doelgroepkind is 

Hebt u vragen of specifieke kosten en vraagt u zich af of u hiervoor bijzondere bijstand kunt aanvragen? Neem contact op met de gemeente iedere werkdag van 8.30 – 17 uur, telefoonnummer 140346. 

Meenemen

 • Als u nog niet bekend bent bij de gemeente moet u bij aanvraag het volgende meenemen:
 • geldig legitimatiebewijs;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • bewijs van inkomen en vermogen;
 • bewijs van de gemaakte kosten.

Bent u al bekend bij de gemeente dan is een bewijs van de gemaakte kosten voldoende

BIJZONDERE BIJSTAND TEGEMOETKOMING KOSTEN WASMACHINE OF KOELKAST

Deze toeslag is bedoeld voor aanschaffen of repareren van uw wasmachine of koelkast;
maximale toeslag is € 200,- voor een 1-persoonshuishouden en € 250,- voor een meerpersoonshuishouden;
u moet betaalbewijzen kunnen tonen.

Voorwaarden

 • u ontvangt minimaal 1 jaar lang een inkomen dat niet hoger is dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm;
 • uw vermogen is niet hoger dan het vrij te laten vermogen zoals van toepassing in de Wet Werk en Bijstand;
 • u hebt in hetzelfde kalenderjaar geen recht op een andere vergoeding;
 • u hebt de laatste 5 jaar geen vergoeding ontvangen voor een wasmachine of koelkast of voor de reparatie daarvan;
 • de tegemoetkoming mag geen deel uitmaken van de bijzondere bijstand voor 1e inrichtingskosten voor starters en statushoude 

Meenemen

 • Bent u klant van de afdeling Sociale Zaken, dan is een betaalbewijs meenemen voldoende.
 • Bent u nog niet bekend bij de afdeling Sociale Zaken, dan moet u het volgende meenemen:
 • geldig legitimatiebewijs;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • betaalbewijs;
 • bewijs van uw inkomen en uw vermogen

COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING VOOR MINIMA

Dit is een zorgverzekering met uitgebreide dekking en gunstige premie, aanmelden via www.gezondverzekerd.nl 

U heeft een inkomen tot 130% van geldende bijstandsnorm en als u een U-pas heeft kunt u in elk geval deelnemen.
Kijk eventueel op www.gezondverzekerd.nl

Gang van zaken 

U kunt op 2 manieren instromen:

 • u bent al verzekerd bij zorgverzekeraar Menzis maar nog niet collectief. U kunt zich het hele jaar door aanmelden;
 • u bent ergens anders verzekerd? U kunt jaarlijks overstappen naar Menzis per 1 januari. 

Hoe weet ik of ik een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm heb

Als u een U-pas heeft, is uw inkomen lager dan 130% van de bijstandnorm.
Heeft u geen U-pas dan kunt u voor de hoogte van de normbedragen kijken op www.gezondverzekerd.nl of contact opnemen met de gemeente. 

Hoe hoog zijn de vergoedingen

De vergoedingen vindt u op www.gezondverzekerd.nl .
U kunt ook bellen met Menzis via (088) 222 40 80 

U-PAS AANVRAGEN

voor inwoners met laag inkomen
aanvragen via www.u-pas.nl

Voorwaarden

U kunt een U-pas aanvragen als u een bruto inkomen heeft dat gelijk aan of lager is dan onderstaande bedragen:
alleenstaande tot pensioengerechtigde leeftijd: € 18.877;
alleenstaande vanaf pensioengerechtigde leeftijd: € 17.781;
alleenstaande ouder tot pensioengerechtigde leeftijd: € 24.018;
alleenstaande ouder vanaf pensioengerechtigde leeftijd: € 24.260;
meerpersoonshuishouden tot pensioengerechtigde leeftijd: € 25.149;
meerpersoonshuishouden vanaf pensioengerechtigde leeftijd: € 24.260 

Wat is een minimum inkomen?

U heeft een minimum inkomen als u alleen AOW of alleen bijstand heeft. Maar ook als u AOW heeft met een klein pensioen, kan het toch zijn dat u in aanmerking komt. Ga dit dus altijd na.

Zorgtoeslag

Dit is een financiële tegemoetkoming in de premiekosten van uw zorgverzekering. Informatie en aanvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8 – 20 uur en op vrijdag van 8 – 17 uur of op www.toeslagen.nl 

Huurtoeslag

Als u huur voor uw woning betaalt die voor uw inkomen te hoog is, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een bijdrage in de huurlasten. Dit hangt o.a. af van hoogte van inkomen en huur, leeftijd, grootte van eigen vermogen en of u de woning zelfstandig huurt. Informatie en aanvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8 – 20 uur en op vrijdag van 8 – 17 uur of op www.toeslagen.nl

U-pas

De U-pas is een gratis meedoen-pas voor mensen met een laag inkomen in o.a. Stichtse Vecht. Een U-pas jaar loopt van 1 juli t/m 30 juni en kan worden aangevraagd bij bureau U-pas via de website www.u-pas.nl of telefonisch, 088-6006300 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 – 17 uur of via de mail info@u-pas.nl

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente streeft er naar dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven meedoen aan de maatschappij. Sommige mensen hebben extra hulp en ondersteuning nodig om mee te kunnen blijven doen. De gemeente kan ze daar bij helpen. Denkt u bijvoorbeeld aan een scootmobiel, een woningaanpassing, een rolstoel of een vervoerspas waarmee men korting kan krijgen op de Regiotaxi. U dient de voorzieningen altijd vooraf aan te vragen. Sommige voorzieningen worden in bruikleen verstrekt en sommige voorzieningen zijn inkomensafhankelijk.  Of u in aanmerking komt is ter beoordeling aan de gemeente. Het Wmo-loket is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 –17 uur, telefoon 140346.

Zorgverzekering

Bij medische kosten moet u een beroep doen op uw eigen zorgverzekering. In bepaalde specifieke gevallen kunt u ook kosten van (zittend) vervoer declareren.
Vraag naar de informatiebrochure vervoer voor de inwoners van Stichtse Vecht, telefoonnummer 0346-290710.

Inkomstenondersteuning en bijzondere bijstand

Dit is een zaak van de gemeente. Men kan in aanmerking komen als men wegens ziekte of door andere bijzondere omstandigheden, extra kosten moet maken waar geen andere regeling (zoals zorgverzekering of Wmo) voor is.  U moet het aanvragen vóór u de kosten maakt. U dient nota’s te kunnen overleggen. De afdeling Sociale Zaken bekijkt in hoeverre de kosten niet zelf geheel of gedeeltelijk betaald kunnen worden; hoe hoger uw inkomen of eigen vermogen, hoe meer u zelf moet betalen.

Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met de Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Stichtse Vecht, telefoon 140346 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 17 uur.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Jaarlijks ontvangt u van Belastingen SWW (Belastingsamenwerking van de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren) een aanslag voor  afvalstoffenheffing, hondenbelasting en rioolheffing. Als u een minimum inkomen heeft (en geen eigen vermogen), kunt u schriftelijk een verzoek tot kwijtschelding voor deze heffingen indienen bij Belastingen SWW, Postbus 241, 1200 AE Loosdrecht. Nadere informatie (of een aanvraagformulier) kunt u verkrijgen bij Belastingen SWW, telefoon 035-6559194 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 8.30 tot 17.00 uur of via e-mail info@belastingensww.nl.

Kwijtschelding waterschapsbelastingen

Als er onvoldoende inkomen of vermogen is om de aanslag waterschapsbelastingen te kunnen betalen kan iemand kwijtschelding aanvragen. Omdat er na de vervaldatum van de aanslag invorderingsmaatregelen worden genomen, verdient het de voorkeur om voor de vervaldatum van de aanslag kwijtschelding aan te vragen.
Zodra het volledig ingevulde formulier met alle bijlagen is ontvangen, wordt er uitstel van betaling verleend tot dat de aanvraag is afgehandeld. Heeft de aanvrager al kwijtschelding van de gemeentebelastingen ontvangen dat volstaat in de meeste gevallen een afschrift van dit besluit. 
De BghU voert de belastingheffing voor het waterschap uit. Daarbij verzorgt zij ook de kwijtschelding. Meer informatie vindt u op www.bghu.nl
Via de website www.bghu.nl kunt u inloggen op het digitaal loket en een kwijtscheldingsformulier opvragen. Daarnaast is het ook nog steeds mogelijk om via de telefoon een formulier aan te vragen. Hiervoor belt u met het telefoonnummer van de BghU: 088-0640200 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 – 17 uur.

Belastingteruggave: aftrek specifieke zorgkosten            

Als u ziektekosten hebt, mag u bepaalde kosten aftrekken. Dit zijn de zogenoemde specifieke zorgkosten. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen en als u geld wilt terug ontvangen, moet u aangifte doen. Informatie en aanvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.00 – 20.00 uur en op vrijdag van 08.00 – 17.00 uur of op www.belastingdienst.nl

 

 

AAN DEZE FOLDER KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND!

 

Uitgave februari 2018
Welzijn Stichtse Vecht
www.welzijnstichtsevecht.nl

 

 

Info

 

 

   

 

Design & Bouw: Smyler Web